preinscripcio llar infants2Calendari de la preinscripció:

 • Presentació de sol·licituds: Del 2 al 12 de maig
 • Llistes amb puntuació provisional: 22 de maig
 • Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig
 • Sorteig del número de desempat: entre el 23 i 25 de maig
 • Publicació de les llistes d’admesos i de la llosta d’espera: 2 de juny
 • Període de matrícula: Del 6 al 9 de juny

IMPORTANT: només es pot presentar una sol·licitud.

Documentació necessària:

 • Original i fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant (pare, mare,

tutor/a o guardador/a de fet). En cas d’alumnat estranger, del N.I.E.

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la

filiació

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a, si en té.
 • Documents que acreditin els aspectes indicats a la sol·licitud a efectes

d’aplicació de barem (*)

(*) Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat.

 

Criteris generals:

 • Germans/es matriculats/des al centre o el pare/mare/tutor-a legal hi

treballa: 40 punts.

 • Per domicili a Valls: 30 punts o per lloc de treball a Valls: 20 punts.
 • El pare/mare/tutor-a legal reben ajut de la Renda Mínima d’Inserció:

10 punts.

 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de

primer grau: 10 punts.

 

Criteris complementaris:

 • Formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • L’alumne/a té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu,

endocrí o metabòlic (s’inclouen les persones celíaques): 10 punts.

 • El pare/mare/tutor-a legal o germà/na de l’alumne/a ha estat

escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals

al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.