Organigrama

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ  

La institució titular de l’escola és FUNDACIÓ COR DE MARIA DE VALLS. Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares i les mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

Representant del Patronat

El/la representant del Patronat és el/la representant de la Fundació Cor de Maria de Valls, en la comunitat educativa i davant el Departament d’ensenyament.

Administradora

És responsable de la gestió econòmica de l’escola, i exerceix les seves funcions en dependència directa de la titularitat del centre i participa en les reunions de l’equip directiu  

Secretària

El/la secretàri/a respon de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics.

Directora Pedagògica

El/la director/a pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents etapes.

Sotsdirectora

El/la sotsdirector/a exercita les funcions de la directora que, per delegació, hagi rebut de la mateixa. 

Coordinador/a de pastoral

El/la coordinadora de l’animació cristiana és el/la responsable de promoure i animar l’acció pastoral de l’escola, en fidelitat al seu caràcter propi

Cap d'estudis d'etapa

El/la cap d’estudis d’etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

El/la coordinador/a de cicle és el mestre que col·labora amb el cap d’estudis en la realització de la tasca educativa de l’equip de mestres de cada un dels cicles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria 

Orientadora escolar

L’orientador/a escolar és el/la responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Administradora

Directora Pedagògica

Patrona Fundació Educativa

Patrona Fundació Educativa

EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola.  Col·labora amb el/la equip directiu de titularitat i el director en la direcció, l’organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

Representants del Patronat Fundació

Directora Pedagògica

Sotsdirectora

Cap d'estudis d'EI i EP

Cap d'estudis d'ESO

CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del personal docent de l’escola. 

Els/les mestres i els/les professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, orienten llur acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el projecte educatiu del centre, i comparteixen la responsabilitat global de la tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments de la Comunitat Educativa. 

Els tutors de curs són el responsables de vetllar per l’aplicació del projecte educatiu en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d’estudis o d’entrada al món del treball. 

Les funcions del tutor/a són:

  • vetllar per l’atenció individualitzada.
  • conèixer la situació real de cada alumne/a.
  • mantenir relació personal amb els/les alumnes i llurs pares/mares o tutors legals a través de les entrevistes i reunions periòdiques.
  • orientar l’alumnat en el procés d’aprenentatge i ajudar-lo a descobrir i potenciar llurs possibilitats intel·lectuals, físiques i afectives, i acceptar les pròpies possibilitats i limitacions.
  • col·laborar amb el/la coordinador/a de cicle en la creació d’un clima de convivència i disciplina.
  • mantenir relació freqüent amb el professorat de l’alumnat del seu curs, en ordre a assegurar l’adequada convergència en llurs intervencions com a educadors/es.

 Carrer Cor de Maria, 4
43800 Valls, Tarragona
Tel. 977601172 / Fax 977601752
[email protected]
[email protected]
www.cordemariavalls.cat

Avís legal
Política de privacitat
Canal de denúncies

 

icon-car.png
Cor de Maria - Valls

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Valls 41.285286, 1.248351

Segueix-nos a: