L'EQUIP NO DOCENT

 

 

 

 

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ  

La institució titular de l’escola és FUNDACIÓ COR DE MARIA DE VALLS. Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares i les mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

Úrsula Jové Batalla

Representant del Patronat

El/la representant del Patronat és el/la representant de la Fundació Cor de Maria de Valls, en la comunitat educativa i davant el Departament d’ensenyament.

Rosa M. Plana Gené

Administradora

És responsable de la gestió econòmica de l’escola, i exerceix les seves funcions en dependència directa de la titularitat del centre i participa en les reunions de l’equip directiu  

Rosa M. Plana Gené

Secretària

El/la secretàri/a respon de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics.

Imma Abad Nebot

Directora Pedagògica

El/la director/a pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents etapes.

Ester Vidal González

Sotsdirectora

El/la sotsdirector/a exercita les funcions de la directora que, per delegació, hagi rebut de la mateixa. 

Gemma Mallafré Canals

Coordinador/a de pastoral

El/la coordinadora de l’animació cristiana és el/la responsable de promoure i animar l’acció pastoral de l’escola, en fidelitat al seu caràcter propi

David Tudela Meléndez (EI i EP) Laia Bernadell Maurí (ESO)

Cap d'estudis d'etapa

El/la cap d’estudis d’etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

El/la coordinador/a de cicle és el mestre que col·labora amb el cap d’estudis en la realització de la tasca educativa de l’equip de mestres de cada un dels cicles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria 

Montse Martínez Esteve

Ed.Infantil

Montse Cortell Guillemat

Ed. Primària - Cicle Inicial

Alejandro Moreno de las Heras

Ed. Primària - Cicle Mitjà

Montserrat Compte Jové

Ed. Primària - Cicle Superior

Rosa M. Salvadó Castellví, pedagoga

Orientadora escolar

L’orientador/a escolar és el/la responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Rosa M. Plana Gené

Administradora

Imma Abad Nebot

Directora Pedagògica

Úrsula Jové Batalla

Patrona Fundació Educativa

M. Àngels Rius Masalles

Patrona Fundació Educativa

EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola.  Col·labora amb el/la equip directiu de titularitat i el director en la direcció, l’organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

Úrsula Jové Batalla i Rosa M. Plana Gené

Representants del Patronat Fundació

Imma Abad Nebot

Directora Pedagògica

Ester Vidal González

Sotsdirectora

David Tudela Meléndez

Cap d'estudis d'EI i EP

Laia Bernadell Maurí

Cap d'estudis d'ESO

CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat del personal docent de l’escola. 

Els/les mestres i els/les professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, orienten llur acció docent amb vista a la formació integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el projecte educatiu del centre, i comparteixen la responsabilitat global de la tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments de la Comunitat Educativa. 

Els tutors de curs són el responsables de vetllar per l’aplicació del projecte educatiu en l’acció docent i educativa adreçada a un grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i maduració personal, ajudant-los a prendre decisions amb vista a les opcions posteriors, de continuació d’estudis o d’entrada al món del treball. 

Les funcions del tutor/a són:

  • vetllar per l’atenció individualitzada.
  • conèixer la situació real de cada alumne/a.
  • mantenir relació personal amb els/les alumnes i llurs pares/mares o tutors legals a través de les entrevistes i reunions periòdiques.
  • orientar l’alumnat en el procés d’aprenentatge i ajudar-lo a descobrir i potenciar llurs possibilitats intel·lectuals, físiques i afectives, i acceptar les pròpies possibilitats i limitacions.
  • col·laborar amb el/la coordinador/a de cicle en la creació d’un clima de convivència i disciplina.
  • mantenir relació freqüent amb el professorat de l’alumnat del seu curs, en ordre a assegurar l’adequada convergència en llurs intervencions com a educadors/es.

Tutors/es:

INFANTIL 1r CICLE

P1 M. Lluïsa Boada Fusté

P2-A Laura Gondolbeu Murgadas

P2-B Marta Quevedo Ruiz / M. Rosa Dorca Crespo

INFANTIL 2n CICLE

P3-A Rosa Maria Ricart Ventura

P3-B Anna Albiol Miquel

P4-A Roser Murtró Artigal

P4-B Elisabet Sala Bernabé

P5-A Gemma Mallafré Canals

P5-B M. Jesús de Pedro González

Altres professors/es Ed. infantil

Montserrat Martínez Esteve

Eva Eslava Artiol

Laura Solano Castells

PRIMÀRIA

Cicle inicial

1PR-A Gemma Boronat Boy

1PR-B  Rosa Gibert Plana

2PR-A Francina Bergadà Racionero

2PR-B Montserrat Cortell Guillemat

Cicle mitjà

3PR-A Alejandro Moreno de las Heras

3PR-B Anna Mestieri Farré

4PR-A Esther Vidal González

4PR-B Elisabet Marsal Pié

 Cicle superior

5PR-A Emma Valls Aluja

5PR-B David Tudela Meléndez

6PR-A Montserrat Compte Jové

6PR-B M. Candela Bordas Pascual

Altres professors/es Ed. primària

Montserrat Borrull Àvila

Maria de la Cruz Cahuet Robles

Carles Illarramendi Abad

Estel Masip Miquel

Xavier Mestieri Farré

Natàlia Pérez Garc

Àngels Rius Masalles

Montserrat Sans Muñoz

SECUNDÀRIA

1r  ESO A   Núria Mitjans Jové

1r  ESO B   Xavier Adserias Sagarra

2n  ESO A   Xavier Masip Estrada

2n  ESO B   Ester Abril Font

3r  ESO A    M. Belén Delgado Subirats

3r  ESO B    Montserrat Plassa Cartañà

4t  ESO A    Albert Bigorra Sugrañes 

4t  ESO B    Glòria Murgadas Claraco

Altres professors/es d’Ed. secundària

Inmaculada Abad Nebot

Manel Albiol Miquel

Dolors Batalla Nogués

Laia Bernadell Maurí

Pere Compte Jové

Montserrat Plana Batlle

Rosa M. Salvadó Castellví

David Segarra Gormaz

 Carrer Cor de Maria, 4
43800 Valls, Tarragona
Tel. 977601172 / Fax 977601752
[email protected]
[email protected]
www.cordemariavalls.cat

Avís legal
Política de privacitat
Canal de denúncies

 

icon-car.png
Cor de Maria - Valls

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Valls 41.285286, 1.248351

Segueix-nos a: