PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 d’1 a 16 anys

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021. LLAR D’INFANTS, EDUCACIÓ INFANTIL (SEGON CICLE), PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Llistat amb els barems definitius

CITA PREVIA

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic dels dia 13 al dia 22 de maig inclosos. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció, a:
[email protected]

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre dels dies 19 a 22 de maig.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

– Formulari de sol·licitud (no cal que estigui signat). Us el podeu descarregar a:

https://cordemariavalls.cat/wp-content/uploads/2020/05/Full-preinscripcio-2021.pdf

– Còpia escanejada o fotografiada del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Còpia escanejada o fotografiada del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Còpia escanejada o fotografiada del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

– En el cas d’alumnes, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR ELS CRITERIS COMPLEMENTARIS

– Còpia escanejada o fotografiada del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

– Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció). Còpia escanejada o fotografiada.

– Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega. Còpia escanejada o fotografiada.

– Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI, el departament ja farà la recerca de la certificació municipal de convivència del nen/a.

– Còpia escanejada o fotografiada del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Opció A: Preincripció online des de la web del Departament d’Educació

Cal enviar el resguard que es genera i la documentació sol·licitada a l’adreça de correu [email protected]

Opció B: Preinscripció a través del full adjunt editable

Un cop complimentat, enviar-lo juntament amb la documentació sol·licitada al correu electrònic [email protected]

Opció c: Preinscripció presencial al centre amb cita prèvia (del 19 al 22 de maig)

Cal posar-se en contacte amb l’escola a través del correu electrònic: [email protected] o el telèfon: 977601172 i concretar dia i hora.

CALENDARI

– Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020

– Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

– Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

– Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

– Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

– Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

– Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

– Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h

– Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

– Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny de 2020

– Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020

– Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada a primer cicle d’educació infantil (llar1 i llar2): del 17 al 23 de juny de 2020

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

PUNTUACIÓ CRITERIS GENERALS

1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors que hi treballen.

– Barem: 40 punts.

– Alumnes amb germans escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud.

– El pare o la mare treballa al centre exercint una activitat continuada en el moment de presentar la sol·licitud.

2. Proximitat del domicili habitual o, si escau, proximitat al lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet.

– Domicili en àrea d’influència del centre: 30 punts. (Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant).

– Lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a: 20 punts. (Còpia del contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació o baixa en el cens d’obligats tributaris).

3. Renda anual de la unitat familiar:

– Quan el pare o la mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts. (Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica).

4. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

– Quan s’acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. (Original i còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat).

Criteri complementari

1. Família nombrosa o monoparental: 15 punts. (Original i còpia del carnet vigent).

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Teniu a disposició el correu de la direcció de l’escola per dubtes que us puguin sorgir [email protected] P